Vidste du at...

BESTYRELSEN

Bestyrelsens medlemmer

Søren Hesselbjerg

Formand
Søren Hesselbjerg
KONTAKT@VORESBRUGS4305.DK

Joan Ahm

Næstformand
Joan Ahm

Birgit Hindsberg

Sekretær
Birgit Hindsberg

Medlem
John Søeborg Larsen 

Medlem
Gitte Busk Clausen

Suppleant
Lone Rieskov

Nyhedsbreve

Vedtægter for Orø Brugsforening

Indholdsfortegnelse

 1. Foreningen
  • Navn og organisationsform § 1
  • Hjemsted § 2
  • Formål § 3
 2. Medlemmerne
  • Medlemskab § 4
  • Finansiering og ansvar § 5
 3. Foreningsmyndighederne
  • Generalforsamling § 6
  • Bestyrelse § 7
  • Regnskab § 8
  • Revision §9
 4. Ændringer af vedtægter
  • Vedtægtsændringer § 10
  • Sammenslutninger § 11
  • Opløsning § 12

 

§ 1. Navn og organisationsform

 1. Brugsforeningens navn er Orø Brugsforening.
 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

 

§ 2. Hjemsted
Brugsforeningen har hjemsted i Holbæk Kommune.

 

§ 3. Formål

 1. Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almen­ nyttig art til gavn for forbrugerne.
 2. Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Fællesfor­eningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S.
 3. Brugsforeningen kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsfore­ningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.

 

§ 4. Medlemskab

  1. Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab:
   • Personligt
   • Institutionelt
  2. Som personlige medlemmer kan optages personer som er fyldt 15 år. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.

lndmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Med­lemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens ved­tægter.

Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.

 • Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.
 • Personlige medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmeldel­sesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter be­styrelsens nærmere vedtagelse herom.
 • Institutionelle medlemmer indbetaler eventuelt andelskapital og/eller indmel­delsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.
 • Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.
 • Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt med­lemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 6 uger efter Brugsforeningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, eller som i det foregående kalenderår ikke har fået registreret køb med medlemskortet, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.
 • Et medlem, der virker imod Brugsforeningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af Brugsforeningen, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.
 • Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måne­der efter dødsfaldet.

 

§ 5. Finansiering og ansvar

 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem an­svarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån. Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforenin­gens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue. Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.
 2. Ved indmeldelse efter 30. april 2010 skal et personligt medlem eller institutio­nelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og kr. 200, – på en andelskonto i Brugsforeningen. Andels­kontoen forrentes ikke. Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, slet­ning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt ud­skyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer. Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående reg­ler. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.
 3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

 

§ 6. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter ved­tægterne er henlagt til bestyrelsen.
 2. Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer og deres ledsager. Ef­ter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer som er fyldt 18 år stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke ud­øve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.
 3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.
 4. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigtsmæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal dagsor­den og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik til udlevering til medlemmerne.
 5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
  • Valg af ordstyrer.
  • Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
  • Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
  • Forslag fra bestyrelsen.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
  • Eventuelt.
 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange med­lemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.
 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af besty­relsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 – dog højst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav.  Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.
 8. Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlings­protokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 

§ 7. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 1 suppleant for 1 år.
 2. På sit første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og RSMplus eller anden revisor.
 3. Bestyrelsen mødes normalt 10 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsfor­eningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.
 5. Bestyrelsen tager beslutning om:
  1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste an­læg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikker­hedsstillelse.
  2. Køb af detailhandelsvirksomhed.
  3. Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslut­ningen.
  4. Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med Coop Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugs­foreningens formål.
  5. Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
  6. Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg.
  7. lndmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelsesge­byr for institutionelle medlemmer.
  8. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsfor­eningen.
  9. Øvrige lokale medlemsfordele.
  10. Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller træffer aftale med Coop Danmark A/S om regnskabsføringen.
  11. Debat om kandidater til FDB’s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB’s landsråd.
 6. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øv­rigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes Brugsforeningen af formanden og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes Brugsforeningen af formanden eller uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura.
 7. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gen­nem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er omfattet af tavshedspligten.

 

§ 8. Regnskab

 1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugs­foreningens finansielle stilling.
 2. Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

 

§ 9. Revision
Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres af RSM plus Statsautorise­ret revisionsaktieselskab, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

 1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke ud­gør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny gene­ralforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne ge­neralforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.
 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.

 

§ 11. Sammenslutninger
Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), når den anden Brugsforening eller FDB, er den fortsættende Brugsforening, forudsat at for­slag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalfor­samling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.

 

§ 12. Opløsning

 1. Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.­
 2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkom­mer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestem­melse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. april 2010.

Bestyrelsen