Vidste du at...

BESTYRELSEN

Bestyrelsens medlemmer

Søren Hesselbjerg

Formand
Søren Hesselbjerg
KONTAKT@VORESBRUGS4305.DK

Joan Ahm

Næstformand
Joan Ahm

Birgit Hindsberg

Sekretær
Birgit Hindsberg

Medlem
John Søeborg Larsen 

Medlem
Gitte Busk Clausen

Suppleant
Lone Rieskov

Suppleant
Lars Foverskov 

Nyhedsbreve

Vedtægter for Orø Brugsforening

Indholdsfortegnelse

 1. Foreningen
  • Navn og organisationsform § 1
  • Hjemsted § 2
  • Formål § 3
 2. Medlemmerne
  • Medlemskab § 4
  • Ekslusion § 5
 3. Foreningsmyndighederne
  • Finansiering § 6
  • Generalforsamling § 7
  • Bestyrelse § 8
  • Regnskab § 9
  • Revision § 10
 4. Ændringer af vedtægter
  • Vedtægtsændringer § 11
  • Sammenslutninger § 12
  • Opløsning § 13

 
§ 1. Navn og organisationsform

 1. Brugsforeningens navn er Orø Brugsforening.
 2. Brugsforeningen er en andelsforening med begrænset ansvar.

 
§ 2. Hjemsted
Brugsforeningen har hjemsted i Holbæk Kommune.
 
§ 3. Formål

 1. Brugsforeningens formål er at skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almen­ nyttig art til gavn for forbrugerne.
 2. Til opnåelse af dette formål skal Brugsforeningen være medlem af Coop amba (Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger herefter kaldet Coop amba og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem Coop Danmark A/S.
 3. Herudover kan der efter bestyrelsens skøn træffes beslutning om, at Brugsforeningen kan være medlem af og invitere i andre foreninger, selskaber samt institutioner. Herunder kan Brugsforeningen erhverve og investere i andre aktiviteter.
 4. Brugsforeningens aktiviteter og opgaver er ikke begrænset til Orø.

 
§ 4. Medlemskab

  1. Brugsforeningen tilbyder 2 former for medlemskab:
   • Personligt medlemskab.
   • Institutionelt medlemskab.
  2. Som personlige medlemmer kan optages enhver myndig person samt medarbejdere som er fyldt 15 år.
  3. Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.
  4. Indmeldelse i Brugsforeningen sker via Coops hjemmeside www.coop.dk.
  5. Medlemmer kan hente vedtægterne på www.voresbrug4305.dk.
  6. Et personligt eller institutionelt medlemskab af Brugsforeningen kan slettes, uden medlemmet har udmeldt sig, hvis medlemmet trods påkrav ikke udligner en restance, eller hvis medlemmet er inaktivt.
  7. Et medlem er inaktivt, når medlemmet ikke har fået registreret køb på sit medlemskort i det foregående kalenderår.
  8. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og -pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.

 
§ 5. Ekslusion

 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der virker mod Brugsforeningens formål, eller som handler til skade for foreningen eller Coop. Medlemmet har ret til at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning om eksklusion.
 2. Medlemmet kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for den førstkommende generalforsamling. Indbringelsen skal være Brugsforeningens formand i hænde senest 14 dage efter, at medlemmet har modtaget meddelelsen om eksklusion. Indbringes beslutningen rettidigt, sættes eksklusionen i bero, indtil generalforsamlingen har behandlet sagen.
 3. Generalforsamlingen træffer den endelige afgørelse om eksklusion ved 2/3-dels flertal.

 
§ 6. Finansiering og ansvar

 1. Brugsforeningen finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem an­svarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån.
 2. Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforenin­gens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue.
 3. Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.
 4. Ved indmeldelse skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af Coop amba fastsat indskud på en andelskonto i Brugsforeningen. Andelskontoen forrentes ikke.
 5. Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit.
 6. Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer.
 7. Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.
 8. Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.
 9. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

 
§ 7. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter ved­tægterne er henlagt til bestyrelsen.
 2. Stemmeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer. Ef­ter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer som er fyldt 18 år stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen og er ikke valgbar. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Personlige medlemmer kan ikke ud­øve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer.
 3. Den ordinære generalforsamling efter Coop ambas retningslinjer og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.
 4. Bestyrelsen kan, når den anser det for hensigtsmæssigt, og generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, bestemme, at generalforsamlingen udelukkende skal foregå elektronisk (fuldstændig elektronisk generalforsamling). Medlemmer kan derved elektronisk deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Nærmere oplysninger vedrørende tilmelding og procedurer for deltagelse skal fremgå af indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Regnskab kan udleveres elektronisk.
 5. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til bestyrelsens mailadresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde, bestyrelsen finder hensigts-mæssigt. Samtidig med indkaldelsen skal dagsorden og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik til udlevering til medlemmerne.
 6. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:
  • Valg af ordstyrer og stemmetæller.
  • Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
  • Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.
  • Forslag fra bestyrelsen.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter.
  • Eventuelt.
 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange med­lemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.
 8. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af besty­relsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 – dog højst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav.  Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.
 9. Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlings­protokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.

 
§ 8. Bestyrelsen

   1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, idet den større eller mindre del afgår skiftevis. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter for 1 år.
   2. Brugsforeningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren, kan vælge en medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten skal være myndig (18 år) og være ansat i mindst 6 mdr. Medarbejderrepræsentanten vælges for 1 år ved et valg, der holdes umiddelbart før den ordinære generalforsamling. Medarbejderrepræsentanten udtræder af bestyrelsen, når vedkommende ikke længere er ansat i Brugsforeningen.
   3. Et bestyrelsesmedlem eller uddeleren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende mod Brugsforeningen.
   4. På det første møde efter bestyrelsesvalget vælger bestyrelsen blandt de af generalforsamlingen valgte medlemmer en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingerne samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til Coop amba og RSM Beirholm eller anden revisor.
   5. Bestyrelsen mødes normalt 8 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.
   6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.
   7. Bestyrelsen tager beslutning om:
    1. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste an­læg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikker­hedsstillelse.
    2. Køb af detailhandelsvirksomhed.
    3. Sammenslutning med en anden Brugsforening, forudsat at Brugsforeningen er den fortsættende Brugsforening efter sammenslut­ningen.
    4. Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med Coop Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugs­foreningens formål.
    5. Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.
    6. Betalingsbetingelserne for Brugsforeningens varesalg.
    7. lndmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelsesge­byr for institutionelle medlemmer.
    8. Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsfor­eningen.
    9. Øvrige lokale medlemsfordele.
    10. Indstilling af kandidater til Coop ambas landsråd og afgivelse af stemmer ved dette drøftes af bestyrelsen.
   8. Brugsforeningen tegnes af formanden og uddeleren/direktøren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af bestyrelsen i forening.
   9. Til den daglige ledelse skal bestyrelsen ansætte en uddeler/direktør.
    Bestyrelsen fastsætter vilkårene for uddelerens ansættelse og de nærmere regler for uddelerens virke og arbejdsopgaver.
    Uddeleren varetager den daglige ledelse af Brugsforeningen og skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan uddeleren/direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Brugsforeningens virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest underrettes om den trufne disposition.
   10. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er omfattet af tavshedspligten.

   
  § 9. Regnskab

  1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugs­foreningens finansielle stilling.
  2. Brugsforeningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.

   
  § 10. Revision
  Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres af RSM Beierholm eller andet revisionsfirma, hvis der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.
   
  § 11. Vedtægtsændringer

  1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke ud­gør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på en ny gene­ralforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne ge­neralforsamling kan forslaget vedtages med simpel stemmeflerhed.
  2. Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.
  3. Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til Coop amba og RSM Beierholm eller anden revisor valgt af generalforsamlingen.

   
  § 12. Sammenslutninger
  Brugsforeningen kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Coop amba, når den anden Brugsforening eller Coop amba, er den fortsættende Brugsforening, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 11.
   
  § 13. Opløsning

  1. Til opløsning af Brugsforeningen kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.­
  2. Hvis opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkom­mer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestem­melse anvendes til Brugsforeningsbevægelsens fremme.

 
Således ændret på generalforsamlingen den 20. april 2023.

Bestyrelsen